Δελτίο Τύπου                                                                                                                          

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2009

 

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων του άρθρου 9 της κωδικοποιημένης Α.Δ 14/89, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί με την Α.Δ 3/08.

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βλάχος υπέγραψε την με αριθμ. 1/2009 νέα Αγορανομική Διάταξη, με την οποία τροποποιούνται και αναμορφώνονται οι διατάξεις του άρθρου 9 της κωδικοποιημένης Α.Δ 14/89, που είχαν διαμορφωθεί με την Α.Δ 3/08.

 

Οι πιο σημαντικές αλλαγές που επέρχονται με τη νέα Α.Δ 1/2009 είναι οι εξής:

·        Ο χρόνος γνωστοποίησης, πριν την εφαρμογή, των νέων τιμοκαταλόγων,  για τα είδη και τις υπηρεσίες, που εμπεριέχονται στους πίνακες 1,2 και 3, (όπως προσδιορίζονται στην Α.Δ. 1/09) από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, από δέκα (10) ημέρες που ίσχυε σήμερα, γίνεται είκοσι (20) ημέρες.

·        Τα κοστολόγια, που πρέπει να καταρτίζουν οι επιχειρήσεις, μαζί με τους νέους τιμοκαταλόγους τους, αφορούν όλα τα είδη που παρουσιάζουν οποιαδήποτε αυξητική μεταβολή και όχι μόνο τα είδη εκείνα, που η αύξησή τους υπερβαίνει το ποσοστό της ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της προηγούμενης χρήσης, που ίσχυε μέχρι σήμερα.

·        Σε περίπτωση, που τα καταρτιζόμενα κοστολόγια είναι ελλιπή ή παραπλανητικά, τότε οι υποβληθείσες νέες τιμές για τα είδη αυτά δεν ισχύουν και επανέρχονται οι τιμές των προηγούμενων τιμοκαταλόγων.

·        Εάν μαζί με τους νέους τιμοκαταλόγους που υποβάλλονται, δεν έχουν καταρτισθεί και τα αναλυτικά κοστολόγια, όπως ορίζεται από τη νέα Α.Δ 1/2009 ή εάν από την επεξεργασία από την Υπηρεσία των κοστολογίων αυτών προκύψει σκοπιμότητα στην απόκρυψη των πραγματικών κοστολογικών στοιχείων τότε, αφενός, μεν, δεν ισχύουν οι νέοι υποβληθέντες τιμοκατάλογοι, αφετέρου, δε, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επαναϋποβάλουν νέο τιμοκατάλογο για τα είδη αυτά, πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, από την ημερομηνία διαπίστωσης των ανωτέρω.

·        Για μερικά είδη, λόγω του τρόπου διακίνησής τους, ο χρόνος γνωστοποίησης των νέων τιμοκαταλόγων περιορίζεται από δέκα (10) ημέρες, που είναι σήμερα σε επτά (7) ημέρες. Για τα είδη αυτά ισχύουν όλες οι άλλες νέες ρυθμίσεις.

 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι παραβάτες της παρούσας Α.Δ, διώκονται και τιμωρούνται με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται η Αγορανομική Διάταξη