ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

 

 

  

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής κ. Γεώργιος Βλάχος, με κατάθεση ερωτήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητά να προσδιοριστούν επακριβώς τα κριτήρια θεώρησης ενός οικισμού ως νομίμως υφιστάμενου βάσει του ν.4389/2016, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να μπορούν να διορθώσουν σε περίπτωση λάθους, τα περιγράμματα της χρωματικής κατηγορίας πύκνωσης στους δασικούς χάρτες.

            Συγκεκριμένα ο κ. Βλάχος με αφορμή τη διαδικασία αποτύπωσης των ορίων των οικισμών και της εκτός σχεδίου δόμησης στην Περιφέρεια Αττικής (για την εξαίρεσή τους από τους δασικούς χάρτες), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ζητά να προσδιοριστούν επακριβώς τα κριτήρια θεώρησης ενός οικισμού ως νομίμως υφισταμένου, με βάση τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 23, παρ. 2β, περιπτ. 3 του ν. 4389/16 καθώς έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με τα κίτρινα περιγράμματα των οικισμών που υφίστανται νόμιμα προ του 1923 και για τους οποίους δεν έχει καθοριστεί όριο καθ' οιονδήποτε τρόπο, πλην όμως είναι συγκροτημένοι οικισμοί.

Επιπλέον, επειδή είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα στην περίπτωση που τα περιγράμματα που σταλούν από ένα Δήμο για μία περιοχή, δεν ανήκουν στην κατηγορία «Κίτρινα» αλλά στην κατηγορία «Ιώδη» και τα οποία υποβάλλονται από τις τεχνικές υπηρεσίας των ΟΤΑ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο κ. Βλάχος ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό, να δώσει την δυνατότητα στους Δήμους να μπορούν να επανέλθουν και να διορθώσουν το περίγραμμα σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία.

 

**Επισυνάπτονται οι σχετικές ερωτήσεις προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.