ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

 

«Αναθεώρηση των φορολογικών διατάξεων που αφορούν σε φορολογική αντιμετώπιση ακινήτων εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε Σχέδιο Πόλης αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η Πράξη Εφαρμογής»

Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Γεωργίου Βλάχου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

  

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Με την ερώτηση την οποία κατέθεσα και που σήμερα συζητάμε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, θέλω να μεταφέρω ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που ανέδειξε ο Δήμος Παλλήνης και που αφορά στον άδικο τρόπο με τον οποίο φορολογούνται τα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου, αλλά δεν έχει γίνει η κύρωση της πράξης εφαρμογής.

Σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ένταξης στο σχέδιο πόλης και της κύρωσης της πράξης εφαρμογής κινείται από τρία έως και πέντε χρόνια. Στο διάστημα αυτό και παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω ιδιοκτησίες θα μεταβληθούν μειωτικά ως προς την επιφάνειά τους, λόγω της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη, λόγω της πιθανής αλλαγής της θέσεως, λόγω δημιουργίας κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, αλλά και πιθανόν τακτοποίησης ιδιοκτησιών, παύουν να χαρακτηρίζονται πλέον ως γεωτεμάχια και αντιμετωπίζονται φορολογικά ως οικόπεδα.

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό, κυρία Υπουργέ, ότι οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες πλήττονται διπλά, καθώς φορολογούνται για μια έκταση που στην ουσία δεν κατέχουν εξ ολοκλήρου τόσο στην περίπτωση μεταβίβασης όσο και προς την ακίνητη περιουσία. Μάλιστα, η ταλαιπωρία αυτή των ιδιοκτητών, θα έλεγα ότι γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τη μεταβολή στο γεωτεμάχιο οφείλουν να τη δηλώσουν εντός μηνός με τροποποιητική δήλωση του Ε9, χωρίς πολλές φορές -κι αυτό το καταλαβαίνουμε στην πράξη- να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την ένταξη στο σχέδιο. Δεν έχουν δηλαδή την απαιτούμενη ενημέρωση να κινηθούν εντός μηνός.

Κλείνοντας την πρωτολογία μου, κυρία Υπουργέ, πιστεύω ότι τα ανωτέρω θέτουν μια σειρά από σοβαρά ζητήματα, που χρίζουν άμεσης επίλυσης και αφορούν πολλούς συμπολίτες μας. Δεν μπορούμε να ζητάμε προκαταβολικά και αδιακρίτως χρήματα. Χρειάζεται η ανάλογη θεώρηση του φορολογικού πλαισίου που αφορά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κ. Βλάχο.

Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3427/2005 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπλέον, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα που δηλώνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή σχετικής δήλωσης, κατά κανόνα εντός τριάντα ημερών, όπως είπατε κι εσείς, από την ημέρα σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα δικαιώματα αυτά.

Παρόλα αυτά, δόθηκαν συνεχείς παρατάσεις στην υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2014 και 2015. Συγκεκριμένα, για τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 4 Αυγούστου 2015, δόθηκαν δώδεκα συνεχείς παρατάσεις, με τελευταία αυτή που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του τέταρτου άρθρου της από 18 Ιουλίου 2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Εν συνεχεία, με το άρθρο 51 του ν.4389/2015 δόθηκε η δυνατότητα για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9, ετών 2010 και επομένων ετών που υποβλήθηκαν από τις 31 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι και τις 29 Ιουλίου 2016, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά περίπτωση, να μειώνεται στο μισό. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρατάθηκε εκ νέου και με το άρθρο 88 του ν.4413/2016 έως τις 30 Νοεμβρίου του 2016.

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι δόθηκε πολλές φορές η δυνατότητα στους υπόχρεους να υποβάλουν τις δηλώσεις Ε9 χωρίς επιβολή προστίμου ή με μειωμένο πρόστιμο στο μισό. Στη δηλούμενη ακίνητη περιουσία ανήκουν και τα οικόπεδα στην έννοια των οποίων περιλαμβάνονται όλες οι εκτάσεις, οι οποίες είναι εντός σχεδίου πόλης και εντός οικισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης για ένταξη στο σχέδιο πόλης έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης. Εν όψει των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων έχουν δοθεί οδηγίες με την ΠΟΛ 1237/2014 εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση γηπέδου που εντάχθηκε στο σχέδιο κατά τα ανωτέρω και μέχρι την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής, αναγράφεται σαν οικόπεδο στον πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του Ε9 με τη συμπλήρωση και του κωδικού 2, οικόπεδο το οποίο τελεί υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση στη στήλη 10 ειδικών συνθηκών του σχετικού εντύπου, ώστε να υπολογιστεί και η όποια μείωση ισχύει για τα ρυμοτομούμενα, τα απαλλοτριωμένα ακίνητα, ανάλογα με το κατ’ έτος ισχύον νομοθετικό καθεστώς για τη φορολόγηση κατοχής ακίνητης περιουσίας σήμερα, του ΕΝΦΙΑ.

Καταθέτω το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, υπήρχε όλη η χρονική δυνατότητα για να μπορέσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις, τα Ε9.

Επιπλέον, μπορούμε να δούμε και με το έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον ν. 4269/2014 και τον ν. 4447/2016 ότι έχουν ενοποιηθεί τα δύο επίπεδα σχεδιασμού, πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής, σ’ ένα επίπεδο σχεδιασμού, αυτό του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής ή πολεοδομικά σχέδια εφαρμογής.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κυρία Υπουργέ, θα παρακαλούσα να συντομεύετε την πρωτολογία σας. Εξάλλου έχετε και δευτερολογία.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Βλάχο, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κυρία Υπουργέ, σας άκουσα με προσοχή και εν πολλοίς μού διαβάσατε τι ακριβώς λέει ο νόμος. Εγώ σας είπα για πρόβλημα και εσείς μού απαντήσατε γενικά. Επανέρχομαι, λοιπόν, αναφέροντας τρία βασικά σημεία.

Το πρώτο είναι για τον χρόνο, για τις περίφημες τριάντα μέρες. Εγώ νομίζω ότι αντί να δίνονται παρατάσεις, τις οποίες μού αναφέρατε, και να μειώνεται το πρόστιμο, εγώ σας λέω ότι θα ήταν πιο έντιμο από τη μεριά της πολιτείας να δίνει μια προθεσμία ενός έτους στις περιοχές οι οποίες εντάσσονται σε σχέδιο για να καταθέσουν την τροποποιητική, το Ε9, ούτε έναν μήνα ούτε παράταση στην παράταση. Πολλοί ιδιοκτήτες στις περιοχές για τις οποίες σας μιλώ εγώ στην Αττική, δεν μένουν στις περιοχές αυτές και δεν ενημερώνονται έγκαιρα. Μένουν κάπου αλλού και πολλές φορές ενημερώνονται καθυστερημένα. Άρα, λοιπόν, αντί να δίνονται παρατάσεις, εγώ θα έλεγα να υπάρχει μία ρύθμιση για ένα έτος από την αρχή.

Έρχομαι στο δεύτερο, στον υπολογισμό μεταβίβασης της αξίας του ακινήτου από τις αρμόδιες ΔΟΥ. Όταν ένα γεωτεμάχιο ενταχθεί σε σχέδιο πόλεως, όταν γίνει μια μεταβίβαση ή μια αγοραπωλησία, αυτό θα εκτιμηθεί σαν να είναι εντός σχεδίου. Αλλάζει ο υπολογισμός, αλλάζει η αξία, ενώ στην πράξη δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Να σας το πω πολύ απλά: Χωράφι ήταν, χωράφι παραμένει, πολύ δε περισσότερο όταν εμείς ζητάμε να φορολογηθεί αυτός ο ιδιοκτήτης, φερ’ ειπείν, για ένα στρέμμα, όταν στο τέλος με την κύρωση της πράξης εφαρμογής αυτό που θα προκύψει δεν θα είναι ένα στρέμμα, αλλά θα είναι πολύ λιγότερο και πιθανό να μην είναι και στο ίδιο σημείο, να είναι κάπου αλλού. Ναι μεν μπαίνει στο σχέδιο, αλλά η εισφορά σε γη μειώνει το μέγεθος αυτού του συγκεκριμένου γεωτεμαχίου.

Η πρότασή μας, λοιπόν, είναι τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης, να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως γεωτεμάχια έως την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Είναι τόσο απλό και νομίζω ότι είναι και κατανοητό και δίκαιο.

Έρχομαι στο τρίτο. Είπατε κάτι σχετικά με τη φορολόγηση. Εκεί πράγματι η κείμενη νομοθεσία –φαντάζομαι ότι είναι το κείμενο που εσείς καταθέσατε- καταδεικνύει την πρόθεση του Υπουργείου τα εν λόγω ακίνητα να εξαιρούνται του ΕΝΦΙΑ. Παρά ταύτα, όμως, υφίστανται δυσκολίες στην ερμηνεία, οι οποίες οδηγούν σε παρερμηνείες από αρμόδιες ΔΟΥ και σε ταλαιπωρία των πολιτών.

Γι’ αυτό, κυρία Υπουργέ, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως ότι τα εν λόγω οικόπεδα τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος για την ένταξη στο σχέδιο πόλης έως την έκδοση της πράξης εφαρμογής. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, αλλά δεν τηρείται πάντα και ταλαιπωρείται ο κόσμος.

Σας ανέφερα το παράδειγμα, την απόφαση-πρόταση-διαμαρτυρία, αν θέλετε, του δήμου Παλλήνης όπου την τελευταία δεκαετία έχει διπλασιαστεί ο πληθυσμός. Τέτοιες πόλεις στην περιφέρεια Αττικής έχουμε πολλές. Όλη η Αττική, από τα Μέγαρα μέχρι το Λαύριο, μέχρι το Σούνιο και από τη Βούλα μέχρι των Ωρωπό, είναι τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε πληθυσμιακή έκρηξη. Υπάρχει καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της ένταξης στο σχέδιο πόλης. Αυτό δεν είναι θέμα του δικού σας Υπουργείου.

Σήμερα εγώ θίγω τον δίκαιο τρόπο ως προς τις μεταβιβάσεις, ως προς τις τροποποιητικές του Ε9 και ως προς τη φορολόγηση γεωτεμαχίων τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί και κανείς, κυρία Υπουργέ, δεν θα έχει αντίρρηση όταν ένα γεωτεμάχιο αξιοποιείται, βεβαίως ο ιδιοκτήτης να δώσει ό,τι τού αναλογεί.

Αλλά όταν, όπως σας είπα νωρίτερα, το χωράφι παραμένει χωράφι κι εσείς πάτε και ζητάτε χρήματα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ε, νομίζω ότι είναι άδικο. Και βεβαίως, ξέρετε, νομίζω ότι δεν θα πάρετε στο τέλος τίποτα, γιατί η αδικία αυτή είναι κραυγαλέα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Βλάχο, παρακαλώ να ολοκληρώνετε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Εδώ, λοιπόν, δεν είναι να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει αδικία και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εσείς έχετε την ευθύνη αυτήν την ώρα να το κάνετε. Και πιστεύω πραγματικά, μετά την κουβέντα μας, ότι θα προχωρήσετε σε μια ρύθμιση αυτής της εκκρεμότητας.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κ. Βλάχο.

Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Απ’ ό,τι είπατε, ζητάτε να υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπίζονται σαν γεωτεμάχια ως την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής. Όπως σας είπα, με τον τελευταίο νόμο έχουν ενοποιηθεί τα δύο επίπεδα σχεδιασμού, πολεοδομική μελέτη και Πράξη Εφαρμογής, σε ένα επίπεδο σχεδιασμού, άρα αυτό του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής ή πολεοδομικών σχεδίων εφαρμογής, που μάλιστα εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Ως εκ τούτου, με τη λειτουργία και εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου θεωρούμε ότι ρυθμίζεται το αίτημα, δηλαδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να περιμένουν. Ξεκινάνε όλα μαζί.

Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι έχει κάποια βάση το αίτημά σας και η πρόθεση του Υπουργείου μας είναι να εξετάσουμε το αίτημα, ώστε σε κάποια μεγαλύτερη χρονική διάρκεια να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της χρήσης του ακινήτου, επειδή δεν υπάρχει πλέον το διάστημα για την εφαρμογή από τη μία διάταξη στην άλλη, είναι ενοποιημένο με το πολεοδομικό.

Άρα προτιθέμεθα να εξετάσουμε ότι ο χρόνος είναι μεγαλύτερος για να μπορεί να κάνει τη δήλωση για την αλλαγή του Ε9. Αφορά το άλλο Υπουργείο και δεν αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Με αυτήν τη λογική, μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη δυνατότητα χρονική. Θα το εξετάσουμε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ως προς την οικονομική αντιμετώπιση γεωτεμάχιο ή οικόπεδο;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Και αυτό, αντίστοιχα, όπως το είπατε, με την οριστικοποίηση της χρήσης. Εξετάζεται και το συγκεκριμένο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω τώρα. Σωστά;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κυρία Υπουργέ, θα συνεχίσετε ή ολοκληρώσατε;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Όχι, ολοκλήρωσα.