21-3-2022 Προτάσεις του βουλευτή Ανατολικής Αττικής κ. Γεωργίου Βλάχου για βελτιώσεις στο νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών που συζητείται στη Βουλή και συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις των άρθρων από 72 έως 80

O βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ. Γεώργιος Βλάχος έκανε προτάσεις για τη βελτίωση των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών με τίτλο:  «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’, Εθνική Σύνταξη Ομογενών, και άλλες επείγουσες διατάξεις» που συζητείται στη Βουλή και συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις των άρθρων από 72 έως 80.

Πιο συγκεκριμένα:

1.  Η ανάρτηση και η κύρωση των Δασικών Χαρτών, που πραγματοποιήθηκε, είναι μια υποχρέωση της Πολιτείας που αφενός μεν θα πατάξει το τέρας της γραφειοκρατίας αλλά ταυτόχρονα θα βάλει σοβαρές βάσεις για περισσότερη ανάπτυξη και αξιοπιστία της διοίκησης . Όμως έχουν παρατηρηθεί κατά την ανάρτηση του  Δασικού Χάρτη σοβαρά προβλήματα.  Ειδικότερα, εμφανίζονται υπομνήματα στην επεξήγηση του αναρτημένου χάρτη όπως: τελεσίδικες πράξεις & αποφάσεις χαρακτηρισμού  – χορτολιβαδικές (ΑΝ) αναδασωτέες ή δασωτέες εκτάσεις που επί της ουσίας υποδηλώνεται ότι η επικαλυμμένη  περιοχή με πράσινο φόντο που κρίνεται ως αναδασωτέα βρίσκεται εντός τελεσίδικης πράξης  χαρακτηρισμού Αγροτικής Έκτασης. Στο πνεύμα επίλυσης του ως άνω τεράστιου πλέον προβλήματος κινείται η υπ. αριθμόν ΑΔΑ 61ΤΗ4653Π8-ΩΠΘ:  ΑΠ 153373/441/22-2-2017  του ΥΠΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ  η οποία ακριβώς εντοπίζοντας έγκυρα το πρόβλημα.

Προτεινόμενη ρύθμιση

Για την αξιοπιστία της διοίκησης σε σχέση µε τις οφειλόμενες ενέργειές της, και για την αποφυγή σύγχυσης των πολιτών αναφορικά µε την εφαρμοζόμενη διαδικασία, να μεριμνήσετε ώστε να ενεργοποιηθούν, άμεσα και κατά προτεραιότητα στις περιοχές αρμοδιότητάς σας, που αναρτώνται δασικοί χάρτες, οι διαδικασίες του άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979 όπως ισχύει, µε εισήγηση του αρμόδιου δασάρχη ή του ∆/ντή ∆ασών εάν στο νομό δεν υπάρχει δασαρχείο, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση της ανάκλησης της απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης. Στο έργο αυτό θα συνδράμουν τεχνικά τα τμήματα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων των οικείων ∆/νσεων ∆ασών

Παρά ταύτα τα αρμόδια Δασαρχεία ζητούν από τους πολίτες να εκκινούν με δική τους  πρωτοβουλία και έξοδα τη διαδικασία άρσης της <<αναδασωτέας>>  διαδικασία που  όσοι γνωρίζουν διαρκεί  τουλάχιστον τρία χρόνια η ολοκλήρωση  της παρά την  ύπαρξη της τελεσίδικης πράξης χαρακτηρισμού! σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 998/79 και ταυτόχρονα ισχύει η απαγόρευση οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης.

 

2. Για την επίλυση του ζητήματος των δασωθέντων αγρών στις περιοχές του άρθρου  62 Ν. 998/1979 όπως Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Προτείνεται η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία θα θεσπιστεί ειδικό καθεστώς αναφορικά με τους δασωθέντες αγρούς στις περιοχές του άρθρου 62 Ν. 998/1979. Το ανωτέρω νομικό καθεστώς θα είναι διαφορετικό σε σχέση με το προτεινόμενο με το άρθρο 80 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου (αντικατάσταση διάταξης άρθρου 67 Ν. 998/1979), το οποίο θα ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η προτεινόμενη δε ειδική ρύθμιση για τις περιοχές του άρθρου 62 Ν. 998/1979 αιτιολογείται πλήρως από το γεγονός ότι ήδη με βάση την ισχύουσα δασική νομοθεσία οι ανωτέρω περιοχές έχουν υπαχθεί σε διαφορετικό νομικό καθεστώς λόγω της εξαίρεσής τους από το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασών και δασικών εκτάσεων.

Προτεινόμενη ρύθμιση

«Εκτάσεις στις περιοχές του άρθρου 62 παρ. 1 εδ. β Ν. 998/1979 που στις αεροφωτογραφίες των ετών 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφανίζονται ως εκτάσεις μη δασικής μορφής, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη, ανεξάρτητα από τη μορφή που τυχόν απέκτησαν αργότερα. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης έχει ήδη αναρτηθεί ή κυρωθεί ο δασικός χάρτης, οπότε απαιτείται η ανασύνταξή του».

 

3. Στην παρ.3 του άρθρου 72(στις Διατάξεις ΥΠΕΝ) πρέπει να γίνει ένας απαραίτητος διαχωρισμός των οικισμών σε δύο (2) υποπαραγράφους α) και β), διότι ο Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας του 1999, αλλά και πληθώρα αποφάσεων του ΣτΕ προβλέπουν διαφορετικές διαδικασίες και κριτήρια για τους προϋφιστάμενους του1923 οικισμούς ως προς άλλες κατηγορίες οικισμών.

Προτεινόμενη ρύθμιση

Αναδιατύπωση της παρ.3,ώστε το άρθρο να είναι σύννομο με τις ισχύουσες Διατάξεις και να εξαλειφθούν οι όποιες προκύπτουσες ασάφειες  από την υφιστάμενη διατύπωση στο νομοσχέδιο, όπου αναφέρεται απλώς το άρθρο 100 του ως άνω Κώδικα (που αφορά οικισμούς προ του 1923) μαζί με τα άρθρα 81-84 του ιδίου Κώδικα (που αφορούν άλλες κατηγορίες οικισμών), χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις/διασαφηνίσεις και χωρίς να αναφέρονται τα συναφή με το άρθρο 100 του Κώδικα άρθρα 101 έως 107,που διευκρινίζουν λεπτομερώς όλα τα σχετικά θέματα με αυτή την κατηγορία οικισμών:

Παρ.3.”Μέχρι….τα κριτήρια και οι διαδικασίες, που ορίζονται:

α) για μεν τους οικισμούς της χώρας με πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων(2000) κατοίκων που φέρονται απογεγραμμένοι ως αυτοτελείς σε απογραφή προ του έτους 1983, τα άρθρα 81-84 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Π.Δ.580 Δ’ της 14/27-07-1999) και

β) για τους προϋφιστάμενους του 1923 οικισμούς τα άρθρα 100-107 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Π.Δ.580 Δ’ της 14/27-07-1999).”

 

4. Η διαχείριση των εσώκλειστων και όμορων περιαστικών δασικών εκτάσεων να ανατεθεί στις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η απρόσκοπτη διαχείριση από τους δήμους των κοινόχρηστων εκτάσεων, να αποφορτιστούν οι δασικές υπηρεσίες από τα αστικά κέντρα, να συντομευθεί η αδειοδοτική διαδικασία μικρών και μεγάλων έργων υποδομής.

Προτεινόμενη ρύθμιση

Οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων να έχουν την διαχείριση των εσώκλειστων  και των όμορων περαστικών δασικών εκτάσεων στις εντός σχεδίου περιοχές, έχοντας την υποχρέωση να συντάσσουν τεχνικές μελέτες για την διαχείριση αυτών και να αξιολογούνται ανά πενταετία από την αρμόδια δασική υπηρεσία ώστε να διαπιστώνεται η ορθή διαχείριση αυτών με βάση τις αρχές της δασολογικής επιστήμης.

 

5. Να δοθεί παράταση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αντιρρήσεις, εάν και εφόσον το πρόβλημα τους δεν επιλυθεί με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νόμου.

Αφήστε μια απάντηση